Vedtægter

Vedtægterne er foreningens grundregler, og blev vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 30. november 2013.
Hvert år til generalforsamlingen bliver vedtægterne diskuteret og ændret hvis der er flertal for det.

V E D T Æ G T E R

§ 1. Navn og status:

Kulturværkstedet i Auning, hjemmehørende i Auning, Norddjurs kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Stk.1. Foreningen har til formål at skabe rammer, der giver børn, unge og voksne mulighed for ar udvikle kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre.

Stk. 2. Foreningen vil samarbejde med andre foreninger, institutioner og aktører, hvor formålet er at fremme den kunstneriske udfoldelse.

 § 3. Foreningens medlemmer:

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker til formanden eller kasserer. Medlemskaber er først gyldige når første års kontingent er betalt.

Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent for et år af gangen.

§ 4. Økonomi.

Stk. 1. Kulturværkstedets virksomhed baseres på tilskud fra kommunen, kontingent, brugerbetaling samt fondsmidler og lokale sponsorer.

Stk. 2. Kulturværkstedets regnskabsår går fra d. 1.1 til d. 31.12.

§ 5. Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indvarsles senest 14 dage forud ved bekendtgørelse  via mail og på foreningens hjemme/facebook side.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før.

Stk. 2. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Af bestyrelsen afgår skiftevis 2(i lige år) og 3 (i ulige år).  På den ordinære generalforsamling vælges yderligere 1 revisor (i lige år) og 1 revisorsuppleant (i uligeår).

Stk. 3. Valget af bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant gælder for en 2-årig periode og genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Hvis medlemmer af bestyrelsen udtræder i utide, suppleres ved den kommende generalforsamling for den udtrædendes restperiode. Hvis antallet af tilbageværende medlemmer af bestyrelsen bliver mindre end 3, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamling, med formand, kasserer og sekretær.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Behandling af indkommende forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Stk. 7. Alle afstemninger foretages ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

Stk. 8. Møde og stemmeberettigede er enhver fremmødt der senest en måned før, er behørigt indmeldt og har indbetalt kontingent.

Stk. 9. Generalforsamlingen kan kun opløse foreningen, hvis 2/3 af de fremmødte begærer en ekstraordinær generalforsamling, hvor et flertal på 2/3 kan opløse foreningen.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller på skriftligt forlangende af 20 % af foreningens medlemmer med tydelig angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelsen sker senest 14 dage efter, at sagen der ønskes behandlet, er indgivet til bestyrelsen, og med mindst 8 dages varsel med oplysning om hvilke sager, der behandles. Kun de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling, må behandles på denne.

§ 6. Bestyrelse:

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Der etableres udvalg efter behov.

§ 7. Tegningsret:

Stk. 1. Foreningen tegnes af bestyrelsen eller henholdsvis formand eller kasser i forening med et medlem.

Stk. 2. Meddelelse om fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives af kassere.

§ 8. Eksklusion:

Stk. 1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem for en periode eller for livstid i følgende tilfælde:

1.1. Når forfaldet kontingent trods erindringsskrivelse ikke er modtaget.

1.2. Hvis et medlem modarbejder  foreningens interesser.

misligholder foreningens interesser

§ 9. Opløsning af foreningen:

Stk. 1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for et forslag om ophør på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst tre ugers mellemrum.

Stk. 2: Ved foreningens opløsning udloddes eventuel formue til almennyttige eller velgørende formål i Auning og omegn

Download vedtægterne

 

Her finder du os  •  Forening og bestyrelse  •  Vedtægter  •  Sponsorer  •  Medlemskab og bruger  •  Hvordan kan du støtte  •  Aktiviteter  •    Samarbejdsforeninger